Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten, gepest, gediscrimineerd of misschien wel om een andere reden? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider die je zelf niet met hen durft of wilt bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd? Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig of gespannen bent? Levert sporten meer stress op dan plezier? Heb je vragen, problemen of klachten waar je nergens mee terecht kunt en weet je niet wat je er mee aan moet?

Neem dan contact op met onze vertrouwens contactpersonen Brenda of Peter. Zij zullen vertrouwelijk met je praten en kijken hoe ze je kunnen helpen.

Ook bij de bond van de afdelingen zijn vertrouwenspersonen beschikbaar, kijk hiervoor op de website van de betreffende afdeling.


Brenda                            Peter

Je kunt Brenda of Peter bereiken via vcp@wsv-apeldoorn.nl


Uitleg over de VCP bij WSV

Wat verstaan we onder ongewenst gedrag? Wat kan jij verwachten van de VCP als jij je verhaal wilt vertellen? Wordt mijn verhaal vertrouwelijk behandeld? Antwoorden op deze vragen lees je in deze uitleg. Tot slot wordt ingegaan op de vereiste kennis en vaardigheden van deze persoon.

Wat verstaan we onder ongewenst gedrag?

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

 • Seksuele intimidatie
 • Agressie en geweld
 • Pesten
 • Discriminatie
 • Criminaliteit

Ook zorgen over het welzijn van jeugdleden in bijvoorbeeld de thuissituatie kunnen aan de vertrouwenspersonen worden gemeld.

Wat zijn de taken van een VCP?

 • Eerste opvang van leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hierover willen praten.
 • Aanspreekpunt voor (bestuurs)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;
 • Samen met melder kijken welke mogelijkheden er zijn of welke acties ondernomen kunnen wordt om tot een oplossing te komen. Daarbij kijkt de VCP naar wat de melder zelf kan doen of wie daarbij ingeschakeld kan worden.
 • Doorverwijzen en daarbij eventueel advies en/of ondersteuning bieden.
 • Anonieme registratie van meldingen en jaarlijkse (anonieme) rapportage aan het bestuur van de vereniging;
 • Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag;

Vertrouwelijkheid

De VCP heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder. Uitzondering vormen zeer ernstige situaties. Als er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de VCP ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen.

Profiel VCP

Bij het aanstellen van de VCP is rekening gehouden met de volgende kenmerken:

Attitude
De VCP:

 • Is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon
 • Geniet het vertrouwen van de bij de sportvereniging of sportbond betrokken medewerkers en leden
 • Heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid
 • Is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen
 • Heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren

Vaardigheden
De VCP:

 • Is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en Seksuele Intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren
 • Kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, sportbond of sportvereniging
 • Kan reflecteren
 • Kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
 • Kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de

Omgeving:

 • Is in staat mee te werken beleid uit te voeren

Kennis
De VCP:

 • Weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden
 • Heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht
 • Kent de sociale kaart betreffende Seksuele Intimidatie
 • Kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur

Aanvullend

De VCP:

 • Heeft VCP-training gevolgd en is aanwezig bij terugkomdagen
 • Staat open voor deelname aan intervisiebijeenkomsten binnen/tussen sportbonden