Ter kennisgeving:

 

Wij wensen zijn familie, (sport)vrienden en iedereen die hem zal missen, sterkte met dit verlies.

Bestuur WSV

 

Je bent van harte uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie van Omnisportvereniging WSV op zondag 7 januari 2023 van 14.00 – 17.30 uur in het clubhuis aan De Voorwaarts 450 te Apeldoorn.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden de jubilarissen in het zonnetje gezet, blikken we terug op het afgelopen jaar en proosten we samen op een sportief, gezond en succesvol nieuwjaar!

Voor nu wensen wij u hele fijne feestdagen en graag tot zondag 7 januari!

Algemeen Bestuur

Omnisportvereniging WSV

Bijzonder algemene ledenvergadering 2023

U I T N O D I G I N G

tot het bijwonen van de BALV.
Tijdens de BALV zal er gestemd worden over de fusie.
Volgens de statuten dienen 66,66 % van het aantal leden aanwezig te zijn.
De ervaring leert dat wij dat aantal niet zullen halen, daarom is er op 11 december een nieuwe BALV gepland. De dan aanwezige leden hebben in dat geval beslissingsbevoegdheid.

Aanvang beide data: 20.00 uur

Graag tot ziens bij de BALV

Apeldoorn, 02-11-2023

Pauline Warger

Algemeen Secretaris

Beste leden,

Op woensdag 22 november is de kantine van WSV beschikbaar gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Er kan die dag wel gewoon gesport worden in de zaal en op de velden.

In het kader van de maatschappelijke betrokkenheid vragen we hiervoor uw begrip.

Het hoofdbestuur

Van maandag 2 oktober 08.00 uur tot en met dinsdag 3 oktober 17.00 uur kan er helaas niet in de zaal worden gesport.

I.v.m. onderhoudswerkzaamheden is de zaal gesloten. Het gaat om noodzakelijk onderhoud dat niet kan worden uitgesteld.

Excuus voor het ongemak.

 

Wormense Sportvereniging

Opgericht 1 oktober 1919

 

Algemene najaarsledenvergadering 2023

 

U I T N O D I G I N G

tot het bijwonen van de algemene najaarsledenvergadering. Op maandag 09 oktober 2023 om 19.45 uur in het clubhuis. Indien bij aanvang niet het reglementair aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, zal een nieuwe vergadering worden vastgesteld op dezelfde dag en plaats om 20.00 uur. De dan aanwezige leden hebben in dat geval beslissingsbevoegdheid.

 

 

A G E N D A 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag van de najaarsledenvergadering d.d. 28.11.2022
 4. Actiepunten
 5. Update per afdeling
 6. Financiën WSV algemeen
 7. Jaarrekening 2022-2023, decharge
 8. Fusie (hiervoor is tevens een BALV gepland op 27 november 2023)
 9. Visie komende jaren (hoofdlijnen)
 10. Vacatures (voorzitter, beheer, vrijwilliger, horeca, secretaris, barcoördinatoren)
 11. Benoemingen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

Toelichting agendapunt 11:

 • Mark Meyer is aftredend als voorzitter, hij is niet herkiesbaar.
 • Frank Lieferink is aftredend als algemeen penningmeester van de vereniging. Het bestuur stelt voor om Frank Lieferink voor de duur van 3 jaar te herbenoemen tot algemeen penningmeester.
 • Yvonne Kholmy – De Jong is aftredend als bestuurslid horeca, zij is niet herkiesbaar.

 

(Tegen)kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij Mark Meyer, Algemeen Voorzitter, via voorzitter@wsv-apeldoorn.nl of Pauline Warger , Algemeen Secretaris, via secretaris@wsv-apeldoorn.nl.

 

De vergaderstukken zijn tot 08-10-2023 digitaal opvraagbaar via secretaris@wsv-apeldoorn.nl. De stukken zullen niet in geprinte vorm beschikbaar worden gesteld.

 

Apeldoorn, 06 september 2023

 

Pauline Warger

Algemeen Secretaris